Vzdelávacie programy

Ponuka vzdelávacích programov

Presná obsahová náplň bude prispôsobená aktuálnym potrebám zadávateľa na základe jeho požiadaviek a záujmu.

Obsah vybraných modulov na základe požiadavky zákazníka vypracujeme detailne vrátane použitých metód, nástrojov a  pomôcok (videá, testy, cvičenia, rolové hry, nácviky, prípadové štúdie…)

Jednotlivé moduly sa dajú spájať a vytvoriť program podľa potrieb a požiadaviek zákazníka.

Komunikácia

 • Komunikačné zručnosti – čo je komunikácia, prečo komunikácia zlyháva, verbálna, neverbálna komunikácia, význam a dôležitosť počúvania a kladenia otázok ako základných nástrojov komunikácie, asertívna, agresívna a pasívna komunikácia, manipulácia a neférová komunikácia, osobnostné komunikačné typy
 • Odovzdávanie informácií, aktívne počúvanie a odovzdávanie informácií – dva základné moduly pre efektívne riadenie a komunikáciu na pracovisku. modul je určený všetkým, ktorí sa na pracovisku chcú dohovoriť efektívne, užitočne a s dôrazom na vzájomnú spoluprácu:
 • Uplatnenie osobného vplyvu a riešenie negatívneho správania na pracovisku – ďalšie dva moduly efektívneho riadenia komunikácie na pracovisku
 • Aktívne počúvanie – nástoj na udržanie konštruktívnych vzťahov a zvýšenie efektívnosti tímu a jednotlivca
 • Asertivita, asertívna komunikácia na pracovisku– rozdiel medzi agresívnym, pasívnym a asertívnym správaním, výhody a nevýhody týchto typov správania, prečo sa správať asertívne, manipulácia ako forma agresívnej komunikácie a ako jej čeliť
 • Osobnostné komunikačné typy v manažmente 

Leadership

 • Osobnosť manažéra, získavanie dôvery kolegov, podriadených a nadriadených, ich pozitívne ovplyvňovanie, základné zásady manažéra
 • Leadership – základy – rozdiel medzi manažérom a lídrom, základné zásady lídra
 • Štýly vedenia ľudí – od direktívy k delegovaniu – akým štýlom vediem svojich ľudí, výhody a nevýhody jednotlivých štýlov
 • Koučovanie a vedenie ľudí koučovacím štýlom – základný nástroj efektívneho manažéra pri zvyšovaní výkonnosti
 • Náročné situácie na pracovisku, štruktúra rozhovorov
 • Konflikt na pracovisku a postup jeho riešenia,
 • Motivácia – hľadanie „zlatého grálu“ alebo využívanie jednoduchých nástrojov?
 • Konštruktívna spätná väzba – budovanie dôvery a vzájomného rešpektu, hľadanie konštruktívneho prístupu pri neplnení očakávaného výsledku a riešenia problémov, štruktúrovaný rozhovor, správny postup pri poskytovaní konštruktívnej spätnej väzby
 • Pochvala – vyjadrenie uznania ako nástroj motivácie, správny postup pri vyjadrení uznania
 • Povýšenie na pracovisku – princípy uplatňovania a rozvoja troch základných  zručností manažéra pri povýšení
 • Pozitívne ovplyvňovanie kolegov – ako si získať kolegov a zapojiť ich do spolupráce, synergický efekt pri dosahovaní výsledkov, štruktúra efektívneho rozhovoru  (video, nácvik zručnosti)
 • Pozitívne ovplyvňovanie podriadených – ako ujasniť podriadeným, čo od nich očakávamjedna z dôležitých zručností, ktorý vedúci pracovníci často podceňujú, efektívne zadávanie úloh, očakávaný výkon, štruktúra efektívneho rozhovoru
 • Hodnotenie – obávaná povinnosť, alebo dôležitý motivačný nástroj? – ako sa pripraviť a viesť hodnotiaci rozhovor – plánovanie, ujasnenie očakávaní, vedenie rozhovoru + nácvik zručnosti viesť hodnotiaci rozhovor
 • Úspešné delegovanie – správny postup a zásady, aby delegovanie bolo efektívne (bariéry v delegovaní, vlastný štýl delegovania, rovnica delegovania, štruktúrovaný rozhovor pri delegovaní
 • Vedenie porád – príprava na poradu, priebeh porady, základné atribúty efektívnej porady, vyhodnotenie porady
 • Generačné rozdiely na pracovisku – charakteristika jednotlivých generácií na pracovisku, ako jednať s jednotlivými generáciami a ako ich motivovať

Rozvoj tímov

 • Budovanie a vedenie efektívneho a výkonného tímu, upevňovanie súdržnosti tímu, fáza rozvoja tímu, tímové role a ich dôležitosť
 • Budovanie tímového ducha
 • Vytváranie a rozvoj tímovej agility

Obchodné zručnosti

 • Predajné zručnosti – intenzívny tréning s nácvikom efektívnych zručností obchodníka, zábavná forma ako si osvojiť zručnosti pri predaji, pohľad na predajný proces aj zo strany zákazníka.
 • Vyjednávanie – stratégie a taktiky
 • Strategická analýza zákazníka – ako zvýšiť šancu na získanie zákazky cez potreby zákazníka.
 • Vedenie obchodných tímov – tréning zameraný na rozvoj kompetencií obchodných tímov

Starostlivosť o zákazníka

 • Zákaznícky servis – očakávania a spokojnosť zákazníkov
 • Efektívne rozhovory so zákazníkom
 • Rozvoj vzťahu so zákazníkom
 • Riešenie sťažností – efektívne a praktické postupy ako sa správať ku klientom pri riešení sťažností
 • Nároční zákazníci – ako „perfektne“ zvládať aj tých najnáročnejších zákazníkov, viesť ich k spokojnosti a lojalite k nášmu produktu
 • Ako byť úspešný na veľtrhu – praktické rady a skúsenosti

Top manažment

 • Od stratégie k výsledkom – náročná úloha manažéra transformovať strategický smer firmy na každodenné aktivity svojich ľudí, ktoré povedú k výsledkom (schopnosť jednať s ľuďmi, triediť firemné šumy, podpora nápadov, lobovanie – 4 moduly)
 • Zmena a jej riadenie – zásady adaptácie zmien na pracovisku, osobný prístup k zmene, ako ľudia reagujú na zmenu a ako s nimi pracovať (3 moduly)
 • Osobná stratégia zvládania zmien ( aktivizácia ľudských zdrojov využitím ich zručností, skúseností a vedomostí, dôsledná komunikácia zmeny, monitorovanie zmeny objasňovaním, koordináciou, prehodnocovaním, prácou s rezistenciou 3 moduly)
 • Spätná väzba založená na potrebách

Ďalšie moduly

 • Time management. – analýza zlodejov času, základné princípy sebariadenia v čase, osobnostná analýza, stanovovanie si cieľov a plánov, stanovovanie priorít, organizácia práce a pracovného dňa, krivka rušenia, krivka výkonnosti, prestávky, psychologické pozadie vnímania času
 • Stres a jeho riadenie – definícia stresu, dopad, nástroje a techniky jeho odbúravania
 • Spoločenská a biznis etiketa
 • Emočná inteligencia a jej dôležitosť v práci aj každodennom živote
 • Vystupovanie na verejnosti – intenzívny program na zvládnutie a nácvik vystupovania na verejnosti
 • Ako správne prezentovať seba a svoju organizáciu – prezentačné zručnosti

Poďme spoločne hľadať vaše vlastné riešenia